Vårt koncept

Konceptet inom Styrelsehjälpen är att långsiktigt jobba tillsammans med bostadsrättsföreningar för att på så sätt göra oss överflödiga i organisationen. En organisation som har kommit så långt att de förstår att vi inte behövs, och kan konkret visa på varför, är ett stort steg framåt för oss.

Vår process

Förstå

Det grundläggande arbetet vi gör är att vi jobbar med att få individerna i styrelsen att förstå sitt uppdrag, och hur förutsättningarna i gruppen ser ut. Detta ger er som grupp en självinsikt i vad man behöver jobba mer med och vad man vill åstadkomma in i framtiden.
Aktiviteter
 • Nulägesanalys
 • Grunderna i en bostadsrättförening
 • Analys och förankring av föreningens stadgar
 • Styrelsens roll och uppdrag
 • Ett år med en bostadsrättsförening
 • Kommunikation

Genomföra

Så väl som styrelse och som organisation behöver man ibland stöttning i vad man faktiskt skall göra och genomföra. Det är allt ifrån att skriva ett korrekt protokoll till att genomföra städdagar och stämmor. Hur gör man detta på bästa sätt och kan man locka till ett större deltagande och engagemang på något sätt? Vi tittar också närmare på om dokumentation och mötesordning skapar förståelse, enkel uppföljning och delaktighet.
Aktiviteter
 • Ordförandeskap vid stämma
 • Engagemang och aktiviteter för medlemmar
 • Valberedningen
 • Dokumentationsgenomgång (mallar)
 • Motivation

Utveckla

Behöver man tänka på framtiden? I en bostadsrättsförening bygger nästan allt man gör på framtiden, speciellt viktiga policybeslut och även vissa åtgärder. Här hjälper vi styrelsen att tillsammans komma närmare sin åsikt i hur man skall planera för framtiden och disponera styrelsens tillgångar på ett sätt som stämmer överens med föreningens policys.
Aktiviteter
 • Avstämning och uppföljning
 • Verksamhetsrevision
 • Workshop